پاورپوینت تجارت بین الملل

پاورپوینت تجارت بین الملل

پاورپوینت تجارت بین الملل

 

 

 

 

پاورپوینت تجارت بین المللی با 20 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

موضوعات پاورپوینت تجارت بین المللی :

ماهیت ومفهوم تجارت بین المللی  

تعریف تجارت بین المللی

میتودها و نظریات در باره تجارت بین المللی

آدم اسمیت

داوید ریکاردو ونظریه نسبی آن

نظریه ارزش های بین المللی استوارت میل

نظریات هکشر واوهلین درتجارت بین المللی

عوامل اصلی تأثیرگذار بر تجارت بین المللی چیست؟

یک اسلاید از این پاورپوینت :

نظریات هکشر واوهلین درتجارت بین المللی:  موصوف نظریات متعدد عوامل تولید را بیان نموده براساس این نظراختلاف در شرایط عرضه باعث برقراری تجارت بین المللی میگردد وشرایط عرضه دربرگیرنده بازدهی عامل تولید وهمچنان فراوانی عوامل تولید میباشد همچنان عالم مذکور فراوانی اختلاف درقیمت ها را ناشی ازاختلاف درفراوانی نسبی عوامل تولید میدانست. طبق این نظریه هرکشوریکه کالارا صادرکند که ازآن کالا به شکل فراوان داشته باشد، چه این کالا خام باشد یا کارتمام، برعکس کالای را وارد کند که کمبود آن در کشوراحساس شود ویک نقطه منفی آن را میتوان بیان نمود که جنبه تقاضا را در شرایط عرضه درنظرنگرفته است. حال آنکه تجارت بدون تقاضا نتایج بیشتر نخواهد داشت.


دسته:

پاورپوینت تجارت بین الملل

خرید آنلاین